Общи условия

Добре дошли на уебсайта на Център по Клинична Хомеопатия  (наричан по-долу “ЦКХ”). Дейността на ЦКХ е обучение по клинична хомеопатична терапия чрез организиране на курсове, семинари, уебинари, конференции, наричани по -долу “обучения“

Приканваме ви да прочетете внимателно настоящите Общи условия (наричани по-нататък “ОУ”), които се отнасят за всички потребители (наричани по-нататък “Вие”) на уебсайта https://cchomeo.org/.

Използването на този уебсайт (наричан по-нататък “Сайтът”) и всяка поръчка за Обучение през него, изискват запознаване и приемане на тези Общи условия.

 1. Правно уведомление

1.1 Организатор

“Център по Клинична Хомеопатия” ЕООД, ЕИК 207298003, адрес на управление: гр. София,  ул. Сердикийски събор, бл. 29, ет. партер, офис 1

Телефони:

+359 898 561 375
+359 898 56 17 02
+359 2 468 05 62

Имейл: info@cchomeo.org

1.2 Домакин на сайта

Център по Клинична Хомеопатия ЕООД

ЕИК: 207298003

Седалище: : гр. София 1408, ж.к. “Южен парк”,

ул. “Сердикийски събор“, бл.29, партерен етаж, офис 1

1.3 Актуализация на общите условия: 18.07.2023г.

 1. Информация за обученията

Сайтът ви позволява да получите достъп до информация свързана с ЦКХ и организирани Обучения, събития, новини, документация, международно присъствие и информация за списания и книги и други материали.

Обученията се организират от ЦКХ, който държи правата на курса и на материалите за обучение. Всички въпроси свързани с обученията следва да се отправят до ЦКХ.

Пълната информация за дадено обучение може да се извлече от съдържанието на сайта отнасяща се за конкретния вид обучение, включително програма, лектори, часове, цена, период на провеждане.

ЦКХ си запазва правото да променя информацията за курсовете, като не носи отговорност за изпращане на уведомления за промяна, освен ако е направена регистрация за участие в обучение и е получено потвърждение от ЦКХ.

 1. Условия за достъп

Достъпът до сайта е свободен и безплатен. Някои функционалности  изискват регистрация и  създаването на профил. Разходите  свързани с достъпа до сайта и предлаганите  услуги са ваша отговорност (хардуер, софтуер, интернет връзка и др.).

ЦКХ  използва всички законоустановени средства, за да осигури качествен достъп до своите услуги.

 1. Създаване и управление на профил

Регистрацията за обучения през сайта изисква създаването на профил. Възможно е и други услуги да изискват създаването на профил.

Създаването на профил е безплатно и изисква следната информация:

Лична информация

Три имена

Информация за кореспонденция

Е-мейл адрес

Адрес за кореспонденция

Телефон

Професионална информация

УИН

Професия

Специалност

Като Потребител Вие се задължавате да предоставяте вярна и актуална информация. Можете да променяте информацията си по всяко време от личния си профил.

Вие се задължавате да полагате всички необходими грижи за осигуряване на поверителността на потребителското име и паролата на профила, за които отговаряте единствено Вие. Идентификаторите  за връзка са лични и не могат да се прехвърлят.  Със създаването на профил Вие се задължавате да не разкривате паролата си на трети лица и да съобщавате незабавно на ЦКХ за всяко неразрешено използване и/или посегателство върху вашия акаунт. При констатирани нередности ЦКХ си запазва правото да ограничи до профила или да го изтрие.

 1. Регистрация за Обучения

5.1 Регистрацията за обучение се извършва през профила на потребителя чрез попълване на регистрационна форма.  С извършване на регистрацията за обучението Вие приемате и се съгласявате с настоящите ОУ, както и с условията на конкретното обучение, за което сте се регистрирали.

С попълване и изпращане на регистрационната форма Вие се съгласявате да сключите договор за предоставяне на услуга от разстояние с ЦКХ, при условия, настоящите ОУ. Регистрационната форма се изпраща с натискане на бутона „Изпрати“. Регистрацията за дадено обучение се извършва в сроковете посочени в общата информация за обучението на Сайта

Участието в обучението изисква потвърждение от страна на ЦКХ, което ще бъде направено по електронната поща посочена в профила. С потвърждение на регистрацията от страна на ЦКХ, договорът се счита за сключен.

Потвърждението съдържа и препратка към настоящите ОУ и условията на конкретното обучение. При онлайн обучения ще получите указания за достъп до събитието под формата на линк или друг метод в срок до 48 часа преди събитието, като Вие се задължава да не предоставя тази информация на трети лица.

След получаване на потвърждение от ЦКХ мястото Ви за участие в курса се резервира за срок от 5 дни, в който трябва да заплатите таксата за участие. В случай, че не бъде извършено плащане в указания срок резервацията се анулира едностранно от ЦКХ.

ЦКХ се задължава да осигури място на обучението на лицето посочено в регистрационната форма.

5.2 Такса участие и условия за плащане

Дължимите такси за участие в обученията са посочени в информацията за конкретното обучение, намираща се на Сайта. Всички цени, посочени на Сайта, са с включен ДДС .

Плащанията могат да бъдат направени  с кредитна карта или с банков превод.

С регистрацията за курса вие заявявате и начина на плащане. С получаване на потвърждението за участие в курса ще получите и детайлна информация, как да направите плащането в съответствие с избрания от вас начин.

Заплащането на дадено обучение се извършва еднократно със заплащане на цялата сума. След извършване на плащането ще получите електронна разписка.

В случай, че сте заявили фактура, същата ще ви бъде изпратена в края на месеца, в който започва курсът.

5.3 Условия за анулиране

В съответствие с разпоредбите за договорите от разстояние Вие  може да се откаже от участие в курса в рамките на 14 календарни дни, считано от деня в който е получено потвърждение от ЦКХ за участие в Обучението (срок за отказ). Това правило не се прилага за юридически лица.  Отказът се прави със стандартен формуляр за отказ от сайта https://cchomeo.org/. чрез електронно писмо, изпратено на адрес info@cchomeo.org. Заявката за анулиране следва да съдържа данни за участника и за събитието. В този случай ЦКХ ще възстанови платената от вас сума за събитието по реда, по който сумата е постъпила към ЦКХ.

След изтичането на срока за отказ и най-малко 15 календарни дни преди началото на курса, Вие може да се откаже от курса, като дължите неустойка в размер половината от дължимата такса за съответния курс, която може да се прихване от ЦКХ от вече заплатените суми.  Отказът от Ваша страна трябва да бъде съобщен по електронна поща, чрез електронно писмо, изпратено на адрес info@cchomeo.org. В този случай ЦКХ ще пристъпи към възстановяване на разликата от получените суми и дължимата неустойка.

При отказ по – малко от 15 дни преди началото на курса суми няма да бъдат възстановявани

ЦКХ  си запазва правото да отмени обучение, ако не са налице оптималните условия за провеждането му; възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнение на заявените услуги в посочените срокове и място; възникване на форсмажорни обстоятелства; недостигнат брой участници за  обучението. Регистрираните участници  ще бъдете информиран по електронна поща най-малко 5 дни преди началото на обучението . В този случай ЦКХ възстановява цялата получена сума за  обучението  по реда, по който е получена.

Когато са налице основания съгласно настоящите общи условия за възстановяване на таксите на участниците, ЦКХ възстановява таксите в 14 дневен срок от възникване на основанието. Всички банкови такси по възстановяване на сумите са за сметка на участника.

Възстановяването на такси извършени с картови операции се извършват само по картата на картодържателя, с която е платена таксата.

5.4. Промяна на обучението

ЦКХ може да промени датите на обучението и/или мястото на обучението без да дължи такси и неустойка, за което ще уведоми регистрираните участници най – малко 5 (пет) дни преди датата на обучението. При невъзможност на участник да присъства на обучението при новите дати или на новото място, той е длъжен да уведоми ЦКХ в срок от 3 (три) дни. При надлежно уведомление за невъзможност за участие,  ЦКХ ще възстанови цялата получена сума за  обучението  по реда, по който е получена.

ЦКХ може да промени програмата и лекторите на обучението, като участникът се съгласява, че тази промяна е незначителна и не води до санкции за която и да е било страна.

Участник не явил се за участие в обучението и не изпратил уведомление за отказ до започване на Обучението  се приема за отсъстващ и не му се възстановяват такси.

При онлайн обучения промяната на платформата на която се провежда обучението не се счита за промяна на обучението.

 1. Права на интелектуална собственост

Съдържанието на Сайта и свързаните с него права са собственост на ЦКХ , включително, но не само, търговски марки, дизайн, текстове, лога, звуци, изображения, както и оформлението и форматирането на тези елементи.

Програмите, съдържанието и педагогиката на курсовете за обучение са обект на авторско право и са защитени от него.

Всяко възпроизвеждане, представяне, адаптиране, модифициране, публикуване, предаване, изкривяване, интегриране в друг сайт, търговска експлоатация и/или пълно или частично повторно използване на съдържанието на курсовете за обучение, по какъвто и да е начин и на какъвто и да е носител, е строго забранено и може да се приеме за нарушение на авторското право и/или престъпление по смисъла на Наказателни кодекс.

 1. Лични данни

7.1 Политика за защита на личните данни

Вашите лични данни, събрани на Сайта, се обработват в съответствие с действащите разпоредби. Можете да се запознаете със страницата “Политика за защита на личните данни”.

7.2 Бисквитки

Когато разглеждате Сайта, някои Ваши данни се събират автоматично чрез “бисквитки”. За повече информация или за да зададете своите предпочитания, можете да се запознаете с нашата “Политика за бисквитките”.

 1. Връзки към други сайтове

Сайтът може да предоставя връзки към други сайтове, чието съдържание ЦКХ не контролира. Достъпът до и използването на такива сайтове е изцяло в на отговорността на потребителя и се подчинява на условията за ползване, които се прилагат за тези сайтове на трети страни. ЦКХ не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. Ангажимент на потребителя

Като разглеждате Сайта и използвате услугите на ЦКХ, Вие се задължавате да

– да използвате Сайта по отговорен и безопасен начин;

– да не правите опит за прекъсвате, нарушаване  или влошаване целостта на Сайта;

– да не използвате Сайта за разпространяване на материали, които съдържат или могат да съдържат какъвто и да е вид вирус или друг елемент, код, файл или програма, които могат да прекъснат, унищожат или ограничат функционалността на компютърно оборудване, система или комуникационно оборудване.

Достъпът до продуктите и услугите, представени на Сайта, може да подлежи на ограничения. Поради това трябва да се уверите, че законодателството на страната, от която се осъществява връзката, ви позволява достъп до Сайта.

Когато се регистрирате за курс на обучение, Вие се задължавате да участвате в него, да спазвате посочените предварителни условия и съобщените вътрешни правила, както и да действате съвестно по време на учебните занятия.

При възникнал проблем по време на обучениe, можете да ползвате телефони: +359 898 561 375, +359 898 56 17 02, +359 2 468 05 62, е-mail: info@cchomeo.org или да информирате по друг начин. При неточно изпълнение на услугата, Вие следва да уведомите за несъответствието ЦХК не по-късно от 24 часа от узнаването, като посочите конкретните обстоятелства. Уведомяването трябва да се направи чрез електронна поща е-mail: info@cchomeo.org

 1. Функциониране на Сайта

ЦКХ може по всяко време да спре, блокира или прекъсне достъпа до Сайта за един, няколко или всички потребители в следните случаи

– когато това е необходимо поради технически, търговски, правни и/или стратегически ограничения;

– когато това е необходимо, за да се гарантира сигурността, по-специално на комуникационните канали, оборудването или информацията;

– когато има съмнения за измама или злоупотреба;

– при всяко друго надлежно обосновано обстоятелство, по-специално когато потребителят нарушава своите задължения или възпрепятства нормалното протичане на курса

 1. Сигурност

ЦКХ не гарантира, че Сайтът ще функционира без прекъсвания, по-специално без грешки и/или сривове, нито че Сайтът ще бъде достъпен по всяко време. Тъй като ЦКХ не може да контролира напълно потока от информация в интернет,  не може да гарантира, че Сайтът не съдържа вируси или други елементи, които биха могли да повредят Вашия компютър.

Въпреки това ЦКХ полага всички усилия, за да осигури условия Сайтът да не съдържа никакъв вид вируси или друг елементи, които могат да навредят на Вашия компютър или на Вашето електронно устройство, използвано за достъп до Сайта.

 1. Отговорност на Центъра по клинична хомеопатията

Услугите, предлагани на Сайта от Центъра по клинична  на хомеопатията, са в съответствие с действащото законодателство.. Всички връзки, които се появяват на Сайта и препращат към външни сайтове, са предоставени с информационна цел. ЦКХ не носи отговорност за съдържанието на тези външни сайтове.

Достъпът до и използването на съдържанието на този Сайт е на ваша отговорност. ЦКХ или която и да е друга страна, участваща в създаването и функционирането на Сайта, не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от достъпа, използването или невъзможността за достъп или използване на Сайта или свързаните с него сайтове. ЦКХ не може да носи отговорност за събития, дължащи се на форсмажорни обстоятелства, които водят до неправилно функциониране на интернет мрежата. ЦКХ не носи  отговорност за действията, бездействията или поведението на трети лица, ползващи Сайта или неговите функционалности, или на рекламодатели или спонсори на Сайта.

В случай на спор, произтичащ от участие или не участие в курс за обучение, отговорността на ЦКХ ще бъде ограничена до общата сума с ДДС на въпросния курс за обучение.

 1. Промяна на общите условия

Настоящите ОУ могат да бъдат променяни от  ЦКХ едностранно с цел оптимизиране на работата, актуализиране на промени свързани с действащото национално или международно законодателство или с развитието на софтуера, използван при реализацията на Сайта.

Новата версия, която ще бъде  приложима спрямо Вас ще бъде качена на сайта. , Датата на последната актуализация е посочена в член 1.4 от настоящите ОУ. За да сте информирани за изменения и актуализации, препоръчваме Ви редовно да препрочитате ОУ.

 1. Обща информация

Ако някоя част от настоящите Общи условия се окаже  противоречаща на закона, невалидна или неприложима по някаква причина, това не засяга валидността на останалите условия, които продължават да се прилагат.

 1. Приложимо право

Настоящите ОУ се подчиняват  на българското  законодателство. При възникване на спор и невъзможност за споразумение, спор се отнася до компетентния съд в гр. София.